Privacy

De Algemene Stichting Parc le Duc (hierna te noemen: AS) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door de AS dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De AS houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes de AS hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van de AS.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AS is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid

Definities
De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten
De AS gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De AS houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
De AS zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie
De AS verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De AS streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De AS gaat zorgvuldig om met en behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de AS voor passende beveiliging.

Delen met derden
De AS deelt geen persoonsgegevens met derden behalve in geval van wettelijke verplichtingen en indien nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat de AS zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegevens nodig is.

Proportionaliteit
De AS zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen
De AS honoreert alle rechten van betrokkenen.